Stadgar

Stadgar för Vännäs Landsbygdsråd

Antagna vid årsmötet i Pengsjö 2014-03-27

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är Vännäs Landsbygdsråd, förkortas VLBR

§ 2 Föreningens ändamål

VLBR är ideell, politiskt och religiöst obunden

VLBR ska

 • verka för en utveckling av landsbygden i Vännäs kommun.
 • vara byarnas språkrör i gemensamma frågor gentemot Vännäs kommun och andra myndigheter.
 • aktivt arbeta för ökad samverkan mellan byarna.

§ 3 Medlemskap och rösträtt

Medlem i VLBR kan den förening eller enskild bli som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut, samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål

 • med förening avses lokal byförening/annan förening på landsbygden i Vännäs kommun
 • med enskild medlem avses person som anmäler sitt intresse till VLBR

Yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet har: medlem som är närvarande på årsmötet

VLBR ansvarar för att upprätta medlemsregister.

 

§ 4 Medlems skyldighet och rättighet

Medlem har

 • rätt att delta i de aktiviteter som anordnas av föreningen
 • rätt att ge förslag till föreningens styrelsemöten
 • för förening rätt att utse en representant med rösträtt på årsmötet (se §3)
 • rätt för förening att deras medlemmar har närvaro och yttranderätt på årsmötet
 • rätt att ta del av föreningsinformation
 • för förening skyldighet att anmäla kontaktperson/-er och meddela förändringar för att föreningsinformation ska nå ut
 • skyldighet att följa föreningens stadgar och beslut

§ 5 Uteslutning ur föreningen

Medlem som motarbetat föreningens ändamål, verksamhet eller uppenbarligen har skadat föreningens intressen kan av styrelsen för VLBR uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem avgår genast ur föreningen. Överklagan om uteslutning kan ske till påföljande årsmöte.

§ 6 Organisation

Föreningens formella organ är årsmötet, styrelsen, revisorerna och valberedningen. Föreningens högsta beslutande organ är årsmöte och extra årsmöte. Styrelsen är föreningens beslutande och verkställande organ mellan årsmötena.

Styrelsens sammansättning och valberedningens ansvar

Föreningens styrelse består av en ordförande, sex ordinarie ledamöter samt sex ersättare. Ordföranden väljs av årsmötet för en ettårig mandatperiod. Övriga ledamöter utses på två år och mandatperioderna anpassas så att halva antalet ledamöter väljs årligen. Ersättarna väljs för ett år i taget. Styrelsen utser inom sig övriga funktionärer.

Valberedningen har ett ansvar för att förenings-, och enskilda medlemmar rättvist representeras i styrelsen.

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att ansvara för rådets ekonomi och förvaltning, verkställa årsmötets beslut samt att mellan årsmötena arbeta i enlighet med föreningens stadgar och målsättning.

Styrelsen ska ha minst fem protokollförda möten under verksamhetsåret. Styrelsens protokoll ska skickas ut till både förenings-, och enskilda medlemmar.

§7 Revisorer och valberedning

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning skall två ordinarie och en ersättare väljas på årsmötet. Dessa väljs på ett år.

Till uppgift att inför årsmötet presentera lämpliga kandidater till ledamöter ska det finnas en valberedning. Dessa ska uppgå till två personer och en ersättare och väljas för ett år. En sammankallande utses på årsmötet.

§ 8 Medlemsavgift

Medlemsavgift för förenings- och enskilt medlemskap fastställs av årsmötet. Den betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer. Om så inte sker förfaller medlemskapet och därmed rösträtten. Styrelsen ska årligen upprätta en medlemsförteckning.

§ 9 Firmatecknare

VLBR firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§10 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhets- tillika räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.

§ 11 Årsmötet och motioner

Ordinarie årsmöte hålls senast i mars månad. Extra årsmöte kan inkallas av styrelsen eller när minst 2/5 av medlemmarna så begär. Skriftlig kallelse till årsmöte skall vara medlemsföreningar och enskilda till handa senast två veckor före årsmöte och på sådant sätt som styrelsen finner lämpligt.

Vid årsmötet ska följande punkter behandlas

1. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet tillika pressreferent
2. Val av justerare
3. Fråga om mötet kallats i behörig ordning
4. Godkännande av dagordningen.
5. Verksamhetsberättelse för det gångna året
6. Ekonomisk redovisning för det gångna året
7. Revisionsberättelse
8. Godkännande av verksamhetsberättelsen och
den ekonomiska redovisningen samt beslut om
ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
10. Beslut om verksamhetsplan för kommande år
11. Motioner och förslag
12. Val av styrelsemedlemmar:

val av ordförande
val av ordinarie ledamöter
val av ersättare

13. Val av revisor och revisorsersättare
14. Val av valberedning
15. Övriga frågor enligt av mötet fastställd dagordning

Vid extra årsmöte ska endast de ärenden som står på kallelsen behandlas. Mötet är beslutsmässig med det antal röstberättigande medlemmar som närvarar vid årsmötet/ena.

Motioner

Motion till årsmötet kan lämnas av medlemsförening och enskild medlem, senast fyra veckor före ordinarie årsmöte, för att hinna beredas inför kommande årsmöte.

§ 12 Stadgeändring

Stadgeändring beslutas av årsmötet med minst 3/4 majoritet

§ 13 Upplösning

VLBR kan endast upplösas om beslut är taget vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett är årsmöte. Årsmötet beslutar hur eventuella tillgångar skall fördelas efter en upplösning.