Landsbygdsrådets bildande och utveckling

Landsbygdsrådets bildande och utveckling

Den 17 februari 2000 samlades ett stort antal medlemmar från 16 av kommunens byaföreningar för att diskutera bildandet av en organisation vars uppdrag skulle vara att fungera som byarnas språkrör i gemensamma frågor gentemot Vännäs kommun och andra myndigheter. Beslut fattades och Vännäs landsbygdsråd bildades.

Utdrag ur de stadgar som mötet antog:
Rådet skall tillvarata byautvecklingsgruppernas gemensamma intressen och verka för en utveckling av landsbygden i Vännäs kommun. Rådet skall aktivt arbeta för ökad samverkan mellan byarna. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Valberedningen är ansvariga för att medlemsbyarna representeras rättvist i styrelsen.

Mötet valde en styrelse bestående av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Vännäs landsbygdsråd har nu funnits i drygt fem år och firade 2005 5-årsjubileum. Under denna period har bland annat följande hunnits med, några exempel på skrivelser:

Beslutsfattarna hade för avsikt att dra in eller markant minska skolskjutsersättningen för elever i Hällfors friskola, detta skulle belasta friskolans budget så mycket att verksamheten var i fara. Detta skulle inneburit minskat inflyttning till bygden och en besvikelse för de som redan flyttat in eftersom närheten till den lilla skolenheten är viktig för de flesta barnfamiljer och en förutsättning för en levande landsbygd.
PS: Ersättningen blev kvar.

Beslutsfattarna beställde än en gång en måltidsutredning som skulle påvisa en eventuell större ekonomisk vinning med ett centralkök. I skrivelse ifrågasatte landsbygdsrådet tänkt besparing och påtalade exempel på nackdelar. Främst hantering/kvalité, transporter och ombyggnad av köken till mottagningskök, som skulle inneburit att de inte längre varit lämpade att hyras av föreningslivet vid olika evenemang. En försämring i byarna där skolan, med kök och matsal oftast är de enda samlingslokaler som finns.
PS: Köken är kvar.

Pengsjö nybyggarmuseum vände sig till landsbygdsrådet och påpekade att det behövdes reparationer av byggnader, diareföring av objekt samt hjälp med öppethållande. I en skrivelse till bland andra Västerbottens museum, Vännäs kommun och Studieförbundet Vuxenskolan påpekade landsbygdrådet vikten av att viktiga kulturella skatter bevaras. Inte minst landsbygdsboendes redskap och verktyg.
PS: Hjälp kom från olika håll, inte minst Stad och Land.

Täckningen i det mobila GSM telenätet var obefintlig i stora delar av kommunen. Landsbygdsrådet samlade in namn och i skrivelser till Telia påpekades riskerna med falsk trygghet.
PS: Telia vidtog åtgärder och täckningen är i stort sett 100% på Vännäs landsbygd.